Privacyreglement

Houthandel Jan Sok

Gegevens Houthandel Jan Sok

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Houthandel Jan Sok B.V., statutaire gevestigd te (7946 LK) Wanneperveen (gemeente Steenwijkerland), kantoor houdende te (7942 DB) Meppel aan het adres Celsius 10, ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer 04062841, is de verantwoordelijke voor de verwerking van in dit privacybeleid. gegeven zoals beschreven

Toepasselijkheid privacyverklaring

Dit privacyverklaring van toepassing is op alle persoonsgegevens die Houthandel Jan Sok verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Houthandel Jan Sok, zoals bezoekers, klanten en zakelijke relaties van Houthandel Jan Sok c.q. www.houthandeljansok.nl

Doel en verwerkingsgrondslag

Gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst Als u een bestelling plaatst, heeft Houthandel Jan Sok bepaalde gegevens van u nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling zeven jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw persoonlijke account bewaart Houthandel Jan Sok de volgende gegevens: - naam;
- adres;
- e-mailadres;
- mobiele nummer.

Deze gegevens bewaart Houthandel Jan Sok in uw account zolang u actief bent als klant bij ons. Als u zeven jaren niet meer bij ons heeft ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

Sollicitaties en camerabeelden

Wanneer u solliciteert bij Houthandel Jan Sok op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw curriculum vitae nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt. Wij bewaren uw gegevens tot vier weken na de beƫindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant wordt aangenomen.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden In en om de bedrijfspanden van Houthandel Jan Sok wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voor komt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt. Wij bewaren de opnames vier weken nadat de opnames zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van een incident.

Rechten betrokkene

Recht op informatie
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring licht Houthandel Jan Sok daarom uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen bij Houthandel Jan Sok.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop Houthandel Jan Sok uw persoonsgegevens verwerkt. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Recht op beperking U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat Houthandel Jan Sok gegevens mag bewaren, maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om Houthandel Jan Sok te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Houthandel Jan Sok kan dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn. Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet uw persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop Houthandel Jan Sok met uw gegevens omgaat. Wanneer u een klacht heeft, dan lost Houthandel Jan Sok dat met u op. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schriftelijke verzoek U kunt uw schriftelijke verzoeken richten tot:
Houthandel Jan Sok
Celsius 10
7942 DB MEPPEL

Of per e-mail naar: info@houthandeljansok.nl

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, in behandeling nemen.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Als wij uw gegevens doorgeven aan een ander, eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij.

Persoonsgegevens delen met derden

Houthandel Jan Sok verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Deze derden zijn:
  • Google Analytics Houthandel Jan Sok maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten. Mocht je op onze website voor optimale cookies kiezen worden gegevens als IP-adres, browser, schermresolutie verwerkt. Ook kunnen wij met optimale cookies zogenoemde remarketinglijsten maken. Als u onze website bezocht heeft, kunnen wij u hiermee nogmaals benaderen met een persoonlijke marketingboodschap. Bekijk hier het privacy statement.
Overige derde partijen naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tools die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Google Analytics, Google Tag Manager.

Aanpassingen privacy statement Aangezien uw privacy bij Houthandel Jan Sok van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Vragen Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Houthandel Jan Sok met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons op. Wij helpen u graag.
*Alle getoonde prijzen zijn Incl. BTW tenzij anders aangegeven
Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookie beleid